Regulamin Fitness Club Graviton

1. Z klubu mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet lub wykupiły jednorazowe wejście.

2. Po przyjściu należy zgłosić się w recepcji i pozostawić tam karnet na czas ćwiczeń lub wykupić jednorazowe wejście.

3. Każda osoba korzystająca z siłowni otrzyma na czas zajęć kluczyk do szafki w szatni /o ile będą aktualnie wolne szafki/. W przypadku kiedy wszystkie szafki są zajęte należy skorzystać z wieszaków, a cenne przedmioty pozostawić w recepcji.

4. Niedopuszczalne jest zabieranie kluczyków do domu lub pozostawianie rzeczy w szafkach na czas dłuższy niż korzystanie w danym dniu z klubu.

5. Nasz personel regularnie sprawdza zawartość szafek po wyjściu ostatniego klienta z klubu, toteż pozostawiane w szafkach rzeczy będą początkowo przenoszone do recepcji, a po tygodniu nie odbierania z recepcji - oddawane do Polskiego Czerwonego Krzyża.

6. Fitness Club Graviton nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni lub recepcji.

7. Przed pozostawieniem jakichkolwiek ulotek reklamowych na terenie obiektu proszę skonsultować to w recepcji. Wszystkie ulotki pozostawione bez pozwolenia będą wyrzucane.

8. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony Centrum Fitness Club zastrzega sobie prawo do jego anulowania bez zwrotu poniesionych kosztów oraz niewykorzystanej części karnetu.

9. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych /od-do/ musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych, nie ma możliwości jego przedłużenia /niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta/.

10. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.

11. Osoba chcąca korzystać z klubu powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia umożliwiającego korzystanie z siłowni/fitness bądź podpisać oświadczenie /podczas rejestracji w klubie/, iż nie są mu znane żadne przeciwwskazania do korzystania z siłowni, a gdyby takie się pojawiły to niezwłocznie poinformuje o tym obsługę klubu.

12. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających /także na „kacu”/ oraz w przypadku złego samopoczucia.

13. Osoba poniżej osiemnastego roku życia zobowiązana jest dostarczyć do FC Graviton oświadczenie od rodzica/opiekuna w którym zezwala na korzystanie z siłowni osobie niepełnoletniej oraz akceptuje regulamin FC Graviton.

14. FC Graviton nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę oraz wynikłym z korzystania z maszyn i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.

15. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przynoszenia ze sobą ręcznika /w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń/, w przypadku braku ręcznika należy /odpłatnie/ wypożyczyć go na czas treningu w recepcji, dodatkowo po skończonym treningu cardio należy zdezynfekować po sobie uchwyty na maszynie.

16. W klubie obowiązuje obuwie sportowe.

17. W klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło.

18. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.

19. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zabezpieczania sztangi zaciskami.

20. Nie wolno kłaść hantli i sztang na tapicerce. Miejsce ich jest na podłodze lub specjalnych uchwytach.

21. Korzystający z klubu powinni opuścić salę do ćwiczeń na 15min. przed zamknięciem FC Graviton.

22. Nie wolno wnosić do obiektu szklanych i otwartych naczyń, kanapek itd.

23. W FC Graviton wykonywane są okazjonalnie zdjęcia fotograficzne. Zdjęcia te zostaną Wykorzystane na potrzeby FC Graviton, tj. na stronie www.fitnessgraviton.pl jako wystawa lub w kolekcja zdjęć pamiątkowych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na umieszczenie zdjęcia z twoją osobą proszę poinformować o tym w formie pisemnej obsługę klubu.

24. Klient wykupujący karnet do klubu akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

25. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet do klubu może zostać unieważniony, bez zwrotu poniesionych kosztów oraz niewykorzystanej części karnetu.

Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy iż:

1. Państwa dane osobowe przetwarza Fitness Club Graviton S.C., ul.Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia, NIP: 6282264841, REGON: 362598540 (zwana dalej Administratorem).

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest na wskazany w punkcie 1 adres oraz pod numerem telefonu 664771209 i adresem e-mail kontakt@fitnessgraviton.pl

3. Państwa osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu) wykorzystywane są na podstawie udzielonej zgody, w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu Państwu na podany numer telefonu informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Administratora - a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Administratorem, lecz niezbędne do otrzymywania informacji o aktualnych ofertach i promocjach.

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 2.

6. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a Państwa dane nie będą więcej wykorzystywane w tym celu.

7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa udzielonej zgody.

8. Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług marketingowych w imieniu i na rzecz Administratora oraz inni podwykonawcy Administratora.